Regulamin

 

REGULAMIN

XXXI Biegu Jagiełły – Tip-Topol Półmaratonu Pobiedziska

Cel imprezy:

 1. Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Pobiedziska,
 2. Promocja Miasta i Gminy Pobiedziska w Polsce i na świecie,
 3. Popularyzacja biegania jako formy aktywnego trybu życia,
 4. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.

Organizator:

Organizatorem XXXI Biegu Jagiełły – Tip Topol Półmaraton Pobiedziska (zwanego dalej Biegiem) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a 62-010 Pobiedziska (zwany dalej Organizatorem).

Instytucje wspierające:

 1. Miasto i Gmina Pobiedziska.
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Sponsor tytularny:

Sponsorem tytularnym biegu jest firma Tip Topol Sp. z o. o.

Termin i miejsce:

 1. Bieg odbędzie się w niedzielę 5 lipca 2020 r. o godzinie 10.00.
 2. Miejsce startu i mety zlokalizowane będzie na Rynku w Pobiedziskach.
 3. Biuro zawodów, szatnie i depozyt zlokalizowane będą w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska.
 4. Organizator nie przewiduje strzeżonego parkingu dla uczestników biegu.

Trasa biegu:

 1. Długość trasy: 21,097km – trasa obejmuje dwie pętle i posiada atest PZLA.
 2. Trasa będzie posiadała oznaczenie na każdym kilometrze.
 3. Na trasie zlokalizowane będą minimum trzy punkty z napojami, punkt odżywczy oraz kurtyna wodna.

Uczestnictwo:

 1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 4 lipca 2020 roku ukończą 18 lat.
 2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów:
 • w dniu 4 lipca 2020 r. w godzinach od 15.00 do 19.00,
 • w dniu 5 lipca 2020 r. w godzinach od 7.00 do 9.30.
 1. Zawodnicy w momencie stawienia się w Biurze Zawodów muszą posiadać dokument tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
 2. Każdy uczestnik Biegu podpisuje deklarację o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 3. Dopuszcza się możliwość odbioru pakietu startowego przez inną osobę, z zastrzeżeniem że osoba ta musi przedstawić stosowne upoważnienie do odbioru pakietu startowego oraz przekazać Organizatorowi deklaracje, o której mowa w pkt. 4, podpisaną przez uczestnika biegu.
 4. Limit czasu na ukończenie półmaratonu wynosi 3 godziny, liczony od chwili startu. Uznaje się, że zawodnicy, którzy nie dotarli na metę w limicie czasu nie ukończyli tym samym biegu.
 5. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

Zgłoszenia:

 1. Operatorem płatności jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska
  15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i
  Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 2. Płatności elektroniczne: „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul.Wilczak 16a/11, 61-623 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704.
 3. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.polmatraton.pobiedziska.pl oraz w wniesienie opłaty w terminie do dnia 26 czerwca 2020r. do godziny 24.00 lub do wcześniejszego osiągnięcia limitu uczestników wynoszącego 650 osób.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników.
 5. Organizator nie będzie przyjmował dodatkowych zapisów w biurze zawodów w dniach 4 i 5 lipca 2020 r.
 6. Kwota opłaty startowej wynosi:
 • dla pierwszych 350 osób, które dokonają zgłoszenia – 60 zł,
 • dla kolejnych 100 osób (351-450), które dokonają zgłoszenia – 70 zł,
 • dla kolejnych 100 osób (451-550), które dokonają zgłoszenia – 80 zł,
 • dla kolejnych 100 osób (551-650), które dokonają zgłoszenia – 90 zł.
 1. Mieszkańców Gminy Pobiedziska obowiązuje opłata w wysokości 50% wyżej podanych kwot z uwzględnieniem daty zgłoszeń.
 2. Uczestnicy biegu którzy ukończyli 70 lat lub posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i dokonają rejestracji w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc, będą zwolnieni z opłaty startowej.
 3. Każdy uczestnik po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przekierowany zostanie na stronę płatności elektronicznej oraz poinstruowany o sposobie dokonania opłaty startowej.
 4. Po zatwierdzeniu wpłaty elektronicznej Tpay uczestnik zostanie umieszczony na liście startowej biegu.
 5. Organizator nie odpowiada za błędy elektronicznego systemu opłat oraz bankowości elektronicznej.
 6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 7. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę. Można tego dokonać w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r.

Kategorie:

 1. Kategoria generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Kategorie wiekowe:

Kobiety: K 18 (18‐29 lat), K 30 (30‐39 lat), K 40 (40‐49 lat), K 50 (50‐59 lat), K 60 (60‐69 lat), K 70 (70 lat i więcej)

Mężczyźni: M 18 (18‐29 lat), M 30 (30‐39 lat), M 40 (40‐49 lat), M 50 (50‐59 lat), M 60 (60‐69 lat), M 70 (70 lat i więcej)

 1. Mieszkańcy Gminy Pobiedziska: kategoria kobiet i kategoria mężczyzn.
 2. Klasyfikacja Pucharu Wielkopolski Służb Mundurowych Edycja 2020. W klasyfikacji udział biorą mieszkańcy Wielkopolski odbywający czynną służbę w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Więziennej.

Zasady bezpieczeństwa:

 1. Bieg odbywać się będzie na trasie wyłączonej z ruchu drogowego. Wjazd na wyznaczoną trasę biegu mają wyłącznie oznakowane pojazdy służb porządkowych i służb medycznych.
 2. Wszyscy uczestnicy muszą stawić się w strefie startowej nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem biegu.
 3. Wszyscy uczestnicy wystartują równocześnie ze startu wspólnego. Za moment startu wspólnego uważa się ustalony przez organizatora sygnał.
 4. Wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie 3 godzin są zobowiązani do zejścia z trasy.
 5. Uczestnicy biegu są zobowiązaniu do przestrzegania należytej ostrożności na całej trasie biegu.
 6. Wszyscy uczestnicy muszą biec po oficjalnej trasie biegu. Opuszczanie i skracanie trasy biegu spowodowuje dyskwalifikację uczestnika.
 7. Bieg odbywać się będzie w ruchu prawostronnym.
 8. Zawodnicy, kibice oraz inne osoby przebywające na trasie biegu są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania poleceń służb porządkowych.
 9. Organizator nie zaleca korzystania z urządzeń odtwarzających muzykę, w tym słuchawkowych, przez uczestników i nie podnosi odpowiedzialności za żadne incydenty spowodowane korzystaniem z tych urządzeń.

Nagrody i świadczenia dla zawodników:

 1. Wszyscy zapisani i opłaceni uczestnicy biegu otrzymają pakiet startowy zawierający m.in. numer startowy z chipem elektronicznym i pamiątkowy gadżet biegu.
 2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg w regulaminowym czasie 3 godzin, otrzymują pamiątkowy medal.
 3. Po biegu Organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.
 4. Za miejsca w 1-5 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn wręczone zostaną puchary i nagrody pieniężne. 5. Za miejsca 1-3 w kat. Wiekowych, kat. mieszkańców Gminy Pobiedziska oraz kategorii służb mundurowych wręczone zostaną puchary.

Przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku:

 1. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnienie wizerunku i wypowiedzi związanych z organizacją Biegu.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska, e-mail: osir@osir.pobiedziska.pl, tel.: 501379815 (zwany dalej „Administratorem”).
 3. Przekazanie Organizatorowi przez zawodnika danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w imprezie pt. „XXXI Bieg Jagiełły Tip-Topol Półmaraton Pobiedziska”.
 4. Dane osobowe zawodników (również wyniki z biegu) przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia imprezy, organizacji Cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2020 (przekazanie danych do organizatora cyklu), wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród w konkursach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Wizerunek zawodników utrwalony w formie fotografii lub zapisu video i audio będzie wykorzystany przez Administratora, Gminę Pobiedziska oraz sponsora tytularnego imprezy – firmę TIP-TOPOL Sp. z o.o. w celu promocji imprezy cyklicznej Bieg Jagiełły Tip-Topol Półmaraton Pobiedziska i innych działań promocyjnych w mediach we wszelkich formach publikacji, w szczególności plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych, filmach promocyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, w telewizji oraz w Internecie itp. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach ogólnie uznanych za nieetyczne lub obraźliwe.
 6. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom nie wskazanym w punkcie 4, które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 7. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników, dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
 9. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej, dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania – miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na ogólnodostępnej liście startowej oraz wynikach.

Kontrola antydopingowa

 1. Organizator Biegu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań antydopingowych.
 2. Zdobywcy I, II, III miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn oraz losowo wybrani uczestnicy Biegu mogą być poddani kontroli antydopingowej zgodnie z obowiązującymi przepisami p procedurami.
 3. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie z listą WADA w próbce „A”, zawodnik jest informowany o możliwości i szczegółach badania próbki „B” na własny koszt. Pozytywny wynik badania próbki „B” powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki.
 4. Zawodnik/zawodniczka, którzy przyłapani zostali na dopingu zobowiązani są zwrotu nagrody pieniężnej otrzymanej w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu wyniku badań antydopingowych

Postanowienia końcowe:

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
 2. Opiekę lekarską zapewnia Organizator. Z ramienia Organizatora za koordynację działań medycznych odpowiada Dyrektor Medyczny Biegu.
 3. Organizator zapewnia szatnie, natryski, przechowalnie bagażu.
 4. Organizator umożliwia skorzystanie z bezpłatnego masażu sportowego na godzinę przed rozpoczęciem biegu oraz do godziny po jego zakończeniu. Decyduje kolejność zgłoszeń do stoiska masażu.’
 5. Organizator nie zapewnia bezpłatnego noclegu dla zawodników.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 7. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania imprezy.
 8. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnienie wizerunku i wypowiedzi związanych z organizacją Biegu.
 9. Wyniki Biegu będą dostępne po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń w Biurze Zawodów oraz na stronie polmaraton.pobiedziska.pl
 10. Organizatorzy pozostawiają 50 numerów startowych do dyspozycji Dyrektora Biegu dla zaproszonych gości. Dyrektor Biegu ma prawo dysponować numerami również w dniu Biegu.
 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 12. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów Półmaratonu w ciągu 1 godziny od zamknięcia linii mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 2 godzin od wniesienia. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja przepada.

Regulamin BJ 2020

Pobierz pdf